سوشال مووی | دیالوگ

کانال تلگرامی فیلم و سریال SocialMovie"I'm not afraid of dying, I'm worried that I haven't lived long enough."

من از مردن نمیترسم نگرانم که به اندازه ی کافی زندگی نکرده باشم باید روی همه ی تخته سیاه های کلاس ها نوشته بشه زندگی یه زمین بازیه نه چیز دیگه...

"Andy: Do you know what Mexicans say about the Pacific Ocean? Reed: No. Andy: They say there is no past. This is exactly where I want to live. A warm place without any memories!"

اندی : میدونی مکزیکی ها در مورد اقیانوس آرام چی میگن؟
رِد : نـه.
انـدی : میگن هیچ گذشته ای نداره. این دقیقن همون جایـیه که من مـیخوام زندگی کنم. یه جای گرم بدون هـیچ خاطره ای!

"Michelangelo: He accepted for pleasure, not for money. Jerry: Well, the highest pleasures can be experienced with money."

میکلانژ : اون به خاطر لذت، قبول کرد نه به خاطر پول.
جری : خب، بالاترین لذتها رو میشه با پول تجربه کرد.

"Loneliness means showing time is not the time to dream. You don't sleep, but sleep to waste time, sleep until hours pass. That day means you are dead!"

تنهایی یعنی ساعت نشون بده وقت خواب دیدن نیست.
تو خوابت نیاد اما بخوابی که زمان رو بکشی، بخوابی تا ساعت‌ها بگذرن. اون روز یعنی تو مُردی!

"It's hard to pretend to love someone you don't love, it's harder to pretend not to love someone you love!"

وانمود کردن به دوست داشتن کسی که دوستش نداری از وانمود کردن به دوست نداشتن کسی که دوستش داری سختره!

"It doesn't matter what you do when you're slandered for being stupid, because whatever you do is crazy!"

از زمانی که تهمت دیوانگی بهت زدن مهم نیست که چیکار میکنی، چون هر کاری انجام بدی دیوانگی محسوب میشه!

"If you keep your mouth shut, you will achieve a lot of success ..."

اگه آدم دهنش رو بسته نگه داره به موفقیت های زیادی دست پیدا میکنه...

"A wise man, he learns more from his enemy than a fool learns from his friend!"

ه مرد باهوش از دشمناش چيزاي بيشتري ياد مي‌گيره كه يه احمق از دوستاش ياد مي‌گيره!

"Now I understand that it is easy to die! It's hard to live ..."

حالا می فهمم که مُردن آسونه!
زندگی کردنه که سخته...

"How to trust your emotions when they disappear so easily"

چطور ﻣﯽشه ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺮﺩ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ میشن؟!

It's so awful to be alone ...
Especially among all the people!

خیلی وحشتناکه که آدم تنها باشه...
بخصوص بین کلی آدم!

"What good is power if you don't have someone to share it with?"

قدرت به چه دردی میخوره اگه کسی رو نداشته باشی که باهاش سهیمش شی؟